Zakup, sprzedaż lub wynajem nieruchomości powinny być poprzedzone wykonaniem odpowiedniej wyceny. W tym celu niezbędna jest pomoc wykwalifikowanego specjalisty zajmującego się profesjonalnym stworzeniem wyceny danych nieruchomości. W Szczecinie oraz na terenie całego województwa zachodniopomorskiego kompleksową obsługę wycen nieruchomości prowadzi firma Wycena Nieruchomości Marek Banasik. Biuro obsługuje wyceny takich nieruchomości, jak: lokale mieszkalne, nieruchomości gruntowe zabudowane, nieruchomości gruntowe, nieruchomości komercyjne, np. przemysłowe, biurowe, magazynowe, wycena nieruchomości z działką oraz wiele innych. Chcąc uzyskać najlepszą wycenę nieruchomości warto skorzystać z usług biura Wycena Nieruchomości Marek Banasik.

Wycena nieruchomości gruntowych

Do wykonania wyceny nieruchomości gruntowych konieczny jest udział wykwalifikowanego rzeczoznawcy. Wielu zadaje sobie pytanie: „jak wycenić działkę?”. Kluczowe w wycenie jest odpowiednie sprecyzowanie danej nieruchomości. Nieruchomość gruntowa to dany grunt wraz z częściami składowymi, w której wyłączeniu podlegają budynki i lokale w przypadku kiedy stanowią odrębny przedmiot własności. Dlatego też wyróżnia się nieruchomości gruntowe zabudowane oraz niezabudowane, co jest bardzo istotne w tworzeniu wyceny. W skład nieruchomości mogą wchodzić inne budynki, urządzenia, nasadzenia. Istotne jest również określenie granic gruntu warunkowane przez jego przeznaczenie. Specyficznym rodzajem nieruchomości gruntowej jest nieruchomość rolna, co również wpływa na ostateczną wycenę. Określenie rodzaju nieruchomości gruntowej oraz stworzenie jej ostatecznej wyceny biorącej pod uwagę wiele czynników, takich jak: lokalizacja nieruchomości, dostępność do niej poprzez komunikację, drogi dojazdowe (rodzaj) oraz istniejąca infrastruktura techniczna bądź planowanie jej zabudowania, to proces, który może wykonać tylko profesjonalista.

Wycena nieruchomości lokalowych

Nieruchomość lokalowa to samodzielny lokal mieszkalny lub lokal wykorzystywany w innych celach niż mieszkalne stanowiący odrębną własność. Cena nieruchomości lokalowych to nie tylko sam lokal, ale także jego części składowe, jak np. piwnica, strych garaż itp. Tworząc wycenę trzeba wziąć pod uwagę wiele czynników, nie tylko lokalizację, standard czy powierzchnię, ale także udziały współwłasności budynku czy współużytkowanie wieczyste gruntów. W wycenie nieruchomości lokalowej warto skorzystać z doświadczenia specjalistów w tej dziedzinie.

Wycena nieruchomości przemysłowych, biurowych i magazynowych

Wycena nieruchomości komercyjnych, na które składają się nieruchomości przemysłowe, biurowe i magazynowe wymagają doświadczenia i wiedzy profesjonalisty. Biegły rzeczoznawca wykona odpowiednie szacunki wartości nieruchomości na podstawie szczegółowych analiz rynku. Wycena nieruchomości przemysłowych, wycena nieruchomości biurowych oraz wycena nieruchomości magazynowych to bardzo odpowiedzialne zadanie. Stworzenie operatów szacunkowych oraz rzeczowych opinii to zadanie dla specjalistycznego biura.

Analiza rynku nieruchomości

Rynek nieruchomości rządzi się swoimi prawami. Chcąc inwestować w tej branży konieczne jest pozyskanie kluczowych danych na jego temat. Analiza rynku nieruchomości to zadanie bardzo odpowiedzialne oraz o tyle istotne, że bez znajomości rynku trudno jest podejmować jakiekolwiek działania w branży. Wykonanie profesjonalnej i rzeczowej analizy rynku nieruchomości pozwala na skuteczne ruchy przynoszące korzyści. Zadanie to powierzone być powinno wykwalifikowanemu specjaliście.

Analiza skutków finansowych uchwalenia lub zmiany planów miejscowych

Tworzenie prognozy finansowej uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest niezwykle odpowiedzialnym zdaniem. W analizie znaleźć się powinny dane mówiące o wpływie ustaleń planu na dochody, wydatki oraz wpływy z podatku od nieruchomości. Powinny się w niej znaleźć także inne przychody dotyczące obrotu nieruchomościami, w tym opłaty i odszkodowania. Konieczne jest również określenie w analizie wpływu planu na wydatki związane z inwestycjami oraz zalecenia dotyczące rozwiązań wraz z uwzględnieniem skutków finansowych. Rzetelna analiza skutkuje wprowadzeniem odpowiedniego planu. W przypadku nierzetelnej analizy może się to wiązać z wieloma komplikacjami oraz postępowaniem sądowym. Dlatego też wykwalifikowany specjalista oraz rzeczoznawca majątkowy jest konieczny w tworzeniu tego typu analiz.

Określenie wartości nieruchomości dla indywidualnych potrzeb inwestora

Wykonanie wyceny nieruchomości dla indywidualnych potrzeb inwestora wiąże się z dokładnym określeniem jego oczekiwań. Nieruchomość wyceniana musi być przeanalizowana pod względem wymagań klienta oraz planów dotyczących rozwoju danej nieruchomości. Ważnym elementem wyceny jest opracowanie odpowiedniej klauzuli dostarczającej danych oraz oceny na temat potencjalnego sposobu wykorzystania nieruchomości albo planów inwestycyjnych z nią związanych. Proces, w którym następuje określenie wartości nieruchomości według potrzeb inwestora wymaga doświadczonego i biegłego specjalisty.

Inwentaryzacja nieruchomości

Inwentaryzacja nieruchomości zawiera w sobie bardzo dużą ilość różnorakich danych. Głównym jej celem jest przedstawienie stanu nieruchomości. Inwentaryzację nieruchomości wykonuje się na potrzeby jej sprzedaży, w przypadku planów ingerencji w strukturę nieruchomości oraz dla obiektów, których inwentaryzacja wykonywana była według starych norm budowlanych. Złożoność procesu inwentaryzacji nieruchomości wymaga sprawnego, doświadczonego oraz obeznanego z prawem budowlanym fachowca.

Raporty o nieruchomości

Rynek nieruchomości to bardzo dynamiczna branża, która wymaga ciągłego monitorowania. Inwestorzy działający w przestrzeni nieruchomości, jak i ci, którzy planują podejmowanie inwestycji w mieniu nieruchomym, potrzebują aktualnych informacji o ich stanie. Raporty o nieruchomości to bardzo cenne dokumenty dostarczające niezbędnych danych. Aktualne trendy, sytuacja na polu kredytów hipotecznych, aktualne ceny nieruchomości oraz statystyki dotyczące cen obejmujące większy przedział czasowy, to niezbędnik dla inwestorów, jak i klientów indywidualnych. Stworzenie rzetelnego raportu jest możliwe tylko z pomocą specjalistów.

Gdzie można wykorzystać wykonaną wycenę nieruchomości?

Profesjonalnie wykonana wycena nieruchomości przez rzeczoznawcę może być wykorzystywana w każdej zaistniałej potrzebie jej przedstawienia. Przede wszystkim wycena taka ma cel informacyjny – podaje wartość nieruchomości. Można ją wykorzystywać w negocjacjach ceny podczas kupna/sprzedaży (lub najmu) nieruchomości. Wycena taka jest również zabezpieczeniem wierzytelności kredytu. Wykonana przez fachowe biuro wycena to wiarygodny dokument przy podziale majątku, przy darowiznach lub spadkach. Dokument ten można również wykorzystywać w każdym urzędzie (bank, sąd, biuro notarialne itp.).

Ustalenie ceny sprzedaży

W ustaleniu ceny sprzedaży nieruchomości powinna być wykorzystana właściwa strategia. Odpowiednia strategia pozwala na szybką i korzystną sprzedaż nieruchomości. Stale zwiększająca się liczba ofert nieruchomości na sprzedaż powoduje powstawanie problemów z ustaleniem ich cen. Odpowiednia stawka powinna być tworzona zgodnie z obowiązującą ceną rynkową nieruchomości. Brać pod uwagę należy także możliwość negocjacji oraz możliwość osiągnięcia jak najlepszego zysku w procesie sprzedaży. Ceny nieruchomości różnicują się w zależności od jej specyfiki, np. czy jest to sama wycena domu, czy wycena domu z działką, czy lokalu w budynku mieszkalnym itp. W doborze właściwej strategii sprzedaży, gdzie kluczowe jest ustalenie ceny nieruchomości warto skorzystać z pomocy doświadczonych specjalistów.

Ustalenie ceny dla zabezpieczenia wierzytelności bankowej

Wstępna decyzja kredytowa banku obliguje do wykonania wyceny nieruchomości na potrzeby wierzytelności bankowej. Bank przyznając kredyt swojemu klientowi musi mieć pewność zabezpieczenia wypłaconych środków na nieruchomości, czego efektem jest ustanowienie hipoteki. Wycena przedstawiająca wartość nieruchomości dla banku jest kluczowa i powinna być odpowiednio przeprowadzona. Rzeczoznawca majątkowy sporządza ją na podstawie analizy nieruchomości oraz aktualnego rynku. W tworzeniu operatu szacunkowego nieruchomości konieczne jest wzięcie pod uwagę wielu czynników, takich jak: wymagania wierzycieli, okoliczności ograniczające przydatność nieruchomości w zabezpieczeniu, obszary ryzyka oraz wiele innych. Doświadczony i rzetelny rzeczoznawca majątkowy to podstawa w ustalaniu ceny nieruchomości, który jak najlepiej wykaże wartość nieruchomości dla wierzytelności bankowej.

Ustalenie ceny dla potrzeb skarbowo-podatkowych

Wycena nieruchomości przez rzeczoznawcę dla potrzeb skarbowo-podatkowych konieczna jest w przypadku działań spadkowych, darowizn, sprzedaży nieruchomości oraz w wielu innych sytuacjach. Konieczna przy wycenie nieruchomości na potrzeby Urzędu Skarbowego jest biegłość w obowiązującym prawie podatkowym. Ustalenie podatku odbywa się na podstawie wartości rynkowej nieruchomości. W zaistniałej potrzebie uzyskania wyceny na użytek skarbowo-podatkowy dobrze jest skorzystać z pomocy profesjonalistów.

Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Prawo do wykonania aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego posiada każdy użytkownik wieczysty. Wykonuje się ją np. w przypadku kiedy wartość nieruchomości uległa zmianie, przy czym organ zarządzający nie podjął aktualizacji opłaty rocznej. Wniosek użytkownika zobowiązuje do wykonania aktualizacji. Obsługą wykonywania aktualizacji opłat z tytuły użytkowania wieczystego zajmują się eksperci, którzy skrupulatnie wykonają odpowiednie obliczenia.

Podział majątku

Moment podziału majątku, w tym podziału nieruchomości, wymaga dokonania szczegółowej i rzetelnej wyceny wszystkich dóbr wspólnych. Nieruchomości będące wspólną własnością ulegającą podziałowi muszą być wycenione w odpowiedni sposób. Wycena mieszkania przez rzeczoznawcę staje się podstawą do dalszych działań w podziale majątku. Profesjonalni rzeczoznawcy majątkowi wykonują obiektywną wycenę nieruchomości, dlatego też dobrze jest skorzystać z ich usług, by podział mieszkania przebiegł pomyślnie dla wszystkich stron.

Wykup mieszkania spółdzielczego

Wykup mieszkania spółdzielczego to przeniesienie własności lokalu na lokatora. By transakcja przebiegła pomyślnie, lokator jest zobowiązany do spełnienia wielu warunków. Konieczna jest spłata zadłużenia wynikająca z zaległości czynszowych, uzupełnienie wkładu mieszkaniowego oraz spłacenie kosztu budowy. Wiąże się to z dokładnym obliczeniem wszystkich należności. W procesie wykupu mieszkania spółdzielczego warto skorzystać z pomocy, doświadczenia i znajomości prawa specjalistów.

Określenie opłaty adiacenckiej i planistycznej

Opłata adiacencka oraz opłata planistyczna to dwie należności, które opłacane być muszą w przypadku wzrostu wartości nieruchomości. Opłata adiacencka uiszczana jest na wniosek stosownych władz (wójt, burmistrz, prezydent miasta) w przypadku wzrostu wartości nieruchomości związanej z jej podziałem, scaleniem lub podziałem oraz budową urządzeń infrastruktury technicznej. Opłatą objęci są właściciele nieruchomości oraz użytkownicy wieczyści nieruchomości. W przypadku zwłoki z płatnością w opłacie adiacenckiej naliczane są odsetki. Opłata planistyczna natomiast musi być uregulowana w przypadku kiedy na skutek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wartość nieruchomości wzrosła, a jej właściciel zbywa daną nieruchomość. Od tej opłaty nie są naliczane odsetki. Wysokość obu opłat oblicza się na podstawie zwiększonej wartości nieruchomości. W wykonywaniu prawidłowych obliczeń zaleca się skorzystanie z usług wykwalifikowanego biura.

Wycena nieruchomości Marek Banasik

Wycena Nieruchomości Marek Banasik
ul. Jarząbków 12, 70-886 Szczecin Telefon: 519 740 098 E-mail: biuro@wycena-banasik.pl

Zachodniopomorskie  Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych jest członkiem Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych