Wymienione poniżej dokumenty lub protokoły z ich badania stanowią załączniki do operatu szacunkowego wycenianej nieruchomości. Na podstawie ich badania następuje określenie stanu prawnego, techniczno-użytkowego oraz innych cech mających wpływ na wartość nieruchomości.

Dokumenty wykorzystywane do wyceny nieruchomości lokalowej oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:

 • Aktualny odpis z księgi wieczystej
 • Akt notarialny lub inny dokument świadczący o prawie do nieruchomości
 • Zaświadczenie o samodzielności lokalu
 • Zaświadczenie ze spółdzielni dotyczące przydziału lokalu
 • Plan lokalu
 • Inne dokumenty dotyczące nieruchomości

Dokumenty potrzebne do wyceny nieruchomości zabudowanej:

 • Aktualny odpis z księgi wieczystej
 • Akt notarialny lub inny dokument świadczący o prawie do nieruchomości
 • Wypis i wyrys z rejestru gruntów i budynków
 • Mapa zasadnicza
 • Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o ile plan został sporządzony
 • Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu o ile została wydana
 • Informacja ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w przypadku braku planu miejscowego
 • Decyzja o pozwoleniu na budowę
 • Dokumentacja techniczna budynku
 • Inne dokumenty dotyczące nieruchomości

Dokumenty potrzebne do wyceny nieruchomości gruntowej:

 • Aktualny odpis z księgi wieczystej
 • Akt notarialny lub inny dokument świadczący o prawie do nieruchomości
 • Wypis i wyrys z rejestru gruntów
 • Mapa zasadnicza
 • Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o ile został sporządzony
 • Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu o ile została wydana
 • Informacja ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w przypadku braku planu miejscowego
 • Decyzja o pozwoleniu na budowę jeśli została wydana

Przygotowanie przez zamawiającego wymienionych dokumentów znacząco wpłynie na skrócenie terminu wykonania wyceny. W przypadku braku w/w dokumentów istnieje możliwość ich pozyskania w ramach zawartej z Państwem umowy przez rzeczoznawcę majątkowego.

Wycena nieruchomości Marek Banasik

Wycena Nieruchomości Marek Banasik
ul. Jarząbków 12, 70-886 Szczecin Telefon: 519 740 098 E-mail: biuro@wycena-banasik.pl

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych jest członkiem Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych